.RU

В публикуваната версия на това решение, някои от данните са заличени в съответствие с чл. 51, ал. 3, от ззк, с който не се допуска разгласяването на търговски та

В публикуваната версия на това решение, някои от данните са заличени в съответствие с чл. 51, ал.3, от ЗЗК, с който не се допуска разгласяването на търговски тайни или други защитени от закон тайни на страните.

Заличените данни са отбелязани със (......)*РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА КОНКУРЕНЦИЯТА


Р Е Ш Е Н И Е

№ 335

София 22.12.04 г.


Комисията за защита на конкуренцията в състав:


ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Петко Николов

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Реджеб Мустафа


ЧЛЕНОВЕ:

Весела Антонова

Елена Стоименова

Румяна Карлова


при участието на секретар-протоколист Паскалина Танева, разгледа в закрито заседание, проведено на 22.12.04г., преписка вх. № КЗК- 332/04г., докладвана от члена на Комисията г-жа Весела Антонова.


В Комисията за защита на конкуренцията е образувана преписка с вх. № КЗК-332/25.11.2004 г., във връзка с постъпило уведомление по чл. 24 от ЗЗК за намерението на „Българска телекомуникационна компания” АД (БТК), гр. София да придобие 61 дяла, представляващи 61% от регистрирания капитал на „Радиотелекомуникационна компания” ООД (РТК) , гр. София и 66% от капитала на „БулФон” АД, гр. София (БулФон).

Искането е Комисията да извърши оценка на сделките, като се произнесе с решение, с което да обяви, че те не попадат в обхвата на чл. 21 от ЗЗК или ако приеме, че е налице концентрация на стопанска дейност и сделките попадат в обхвата на чл. 24 от ЗЗК, да даде разрешение, тъй като нито една от тях няма да създаде пречки или затруднения за конкуренцията на съответните продуктови пазари.

Като аргумент в подкрепа на твърдението, че сделките, предмет на уведомлението не представляват концентрация по смисъла на чл. 21 от ЗЗК се посочва фактът, че БТК вече има контрол върху процеса на вземане на решения от органите на управление и на двете дружества, чийто капитал е предмет на придобиване, тъй като:

Според БТК една сделка не би следвало да се счита за концентрация, когато придобиването на права, което формално притежава характеристиките на концентрация, не води до “въздействие на конкурентното поведение на предприятието”.

Изтъква се, че дори и да се приеме, че е налице концентрация, то сделките - предмет на уведомлението, няма да доведат до установяване или засилване на господстващо положение, което значително би попречило на ефективната конкуренция на съответните пазари, тъй като, както беше посочено вече, БТК и към момента упражнява контрол върху РТК и БулФон и следователно нито един от пазарите, на които участниците в концентрацията оперират, няма да настъпи промяна. Пазарното поведение на нито едно от предприятията няма да бъде променено.

Придобиването от БТК на посочените дялове в РТК не води нито до нововъзникващо или съществено припокриване на пазарна дейност, нито до увеличаване на пазарни дялове. Това се отнася и за пазарите на услугите по пренос на данни и достъп до Интернет, тъй като въпреки, че тези услуги се предоставя и от двете предприятия, активността на участниците на тях е различна. РТК действа на Интернет пазара главно чрез продажби на дребно, докато БТК развива продажби на едро. Също така, БТК, чрез своето дъщерно дружество БТК НЕТ, има само незначително присъствие на пазарите, на които РТК е активен, като например VoIP.

Сделките не дават повод и за ограничаване на конкуренцията на пазарите чрез отказ за доставяне на необходими материали или услуги. Не съществуват услуги или продукти предлагани от Мобиком (търговското име на РТК), предлагането на които БТК би могла значително да ограничи след осъществяване на сделките. Придобиването на допълнителни дялове в капитала на РТК от БТК не води до нарушаване на конкуренцията и на мобилните услуги, поради остарялата технология, с която РТК разполага.

Аргумент в полза на липсата на антиконкурентен ефект от планираната концентрация е и обстоятелството, че РТК непрекъснато губи приходи от дейността си, като ако то не бъде подпомогнато, поради лошото му финансово състояние, ще се стигне до естественото му напускане на съответните далекосъобщителни пазари. Дружеството вече е напуснало от юли 2004г. пазара на пейджинг услуги, това предстои и на пазара на обществени телефонни апарати, ако не бъде извършена промяна в собствеността му.


І. Предприятия – преки участници в концентрацията

1. “Българска телекомуникационна компания” АД е регистрирано с решение на СГС по ф.д. 34241/1992, със седалище и адрес на управление гр. София, район Красно село, бул. Тотлебен 8 и предмет на дейност: “изграждане, използване и поддържане на обществени далекосъобщителни мрежи и информационни системи на територията на Република България, както и за предоставяне на далекосъобщителни услуги чрез тях; предоставяне на международни обществени далекосъобщителни услуги; изграждане на частни мрежи; търговска, инженерингова, маркетингова и производствена дейности по далекосъобщенията; спедиторска дейност за собствени нужди; хотелиерство, ресторантьорство и туристическа агентска дейност и допълнителни туристически услуги.

Капиталът на дружеството е 288 764 840 лева, разпределен в 8 250 424 обикновени, поименни безналични, с право на глас акции, с номинална стойност 35 лева всяка една, от които 1 преференциална поименна безналична акция с право на глас, записана на Република България, представлявана от министъра на транспорта и съобщенията с особени права, посочени в чл. 9 (4), (5) и (6) от Устава.

По данни в уведомлението Република България, представлявана от Министъра на транспорта и далекосъобщенията притежава 2887648 (два милиона осемстотин осемдесет и седем хиляди шестстотин и четиридесет и осем) акции, представляващи 35% от регистрирания капитал на дружеството и една акция със специални права.

Вива Венчърс Холдинг GmbH, регистрирано в Австрия, притежаващо 5362776 (пет милиона триста шестдесет и две хиляди седемстотин седемдесет и шест) акции, представляващи 65% от регистрирания капитал.

Дружеството се представлява от изпълнителния директор Уилям Харолд Рендал Ейлуърд, гражданин на Великобритания. Представено е пълномощно на името на Бойко Димитров Димитрачков.

Реално извършваната дейност от “БТК” АД на територията на Р България е идентична с предмета на дейност по съдебна регистрация и обхваща фиксирана телефония, наети линии, Интернет, телефонни апарати за обществено ползване и др. дейности, подробно изброени и анализирани по-долу в изложението.

Дружеството притежава следните лицензии за предоставяне на телекомуникационни услуги:

1. Индивидуална лицензия № 100-00001/15.02.1999г.1 за изграждане, развиване, използване и поддържане на далекосъобщителни мрежи на територията на РБ и за предоставяне на обществени далекосъобщителни услуги чрез тях. Лицензията е със срок на действие двадесет години и подлежи на продължаване съгласно Закона за далекосъобщенията.

2. Индивидуална Лицензия №.110-02889/07.06.2004 за осъществяване на телекомуникации чрез обществена далекосъобщителна мобилна клетъчна мрежа по стандарт GSM с национално покритие2. Лицензията е със срок на действие двадесет години и подлежи на продължаване съгласно Закона за далекосъобщенията.

3. Индивидуална лицензия No. 102-01570/26.07.2001 за осъществяване на телекомуникационни дейности чрез телекомуникационна мрежа за цифрово наземно радиоразпръскване на територията на гр.София

С решение на КРС № 1748 от 16 септември 2004г. БТК е обявено за оператор със значително въздействие върху пазара на фиксирани телефонни мрежи и предоставяне на фиксирани гласови телефонни услуги и са й наложени предвидените в закона за далекосъобщенията задължения, свързани с взаимно, свързване, предоставяне на специфичен достъп, съвместно ползване на помещения, далекосъобщителни съоръжения, канали, кули и др.

С решение на КРС № 1749 от 16 септември 2004г. БТК е обявено за оператор със значително въздействие върху пазара на предоставяне на услугата “линии под наем” и са й наложени предвидените в ЗД задължения, свързани с предоставяне на услугата “Линии под наем”.

^ 2. “Радиотелекомуникационна компания” ООД (РТК ООД) е регистрирано с решение на СГС с решение по ф.д. № 32265/1992, със седалище и адрес на управление гр. София, район Младост, ж.к. Младост 1, бул. Йерусалим 1 и с предмет на дейност: “предоставяне на безжични комуникационни услуги, повиквателни системи, услуги, с които се прибавя стойност и продукти на територията на България и на други страни по допълнително писмено споразумение за всеки конкретен случай”.

РТК ООД е с капитал 7 650 000 лв., разпределен между следните акционери: “Кейбъл енд Уайрлес Пъблик Лимитид Къмпани”, Великобритания – собственик на 49% от него, “БТК” ЕАД – собственик на 39% и “Радиоелектронни системи” ЕООД – собственик на 12%. Дяловете на БТК са обект на договор за особен залог между БТК като залогодател и Европейската банка за възстановяване и развитие като заложен кредитор.

Дружеството се представлява и управлява от Тимоти Жозеф Буйсере, гражданин на Великобритания.

Дружеството е универсален провоприемник на “Бетком” ЕООД

Съгласно приложеното копие от Учредителния договор на РТК ЕАД и по-специално на чл. 31, ал. 1, указващ начина на взимане на решения от Общото събрание на дружеството, във връзка с чл. 26 - изброяващ правомощията на ОС, следва да бъде направен изводът, че дружеството е съвместно предприятие по смисъла на чл. 22 от ЗЗК и следователно, съгласно нормите на конкурентното право, всеки един от съдружниците “Кейбъл енд Уайрлес Пъблик Лимитид Къмпани”, Великобритания и “БТК” ЕАД (сега “БТК” АД) упражнява контрол върху него по смисъла на чл. 21, ал. 2 от ЗЗК. По-специално, никое от изброените в т.1-14 на чл. 26 във връзка с чл. 31 от Учредителния договор решения не може да бъде взето без гласовете както на БТК, така и на “Кейбъл енд Уайрлес”3. За някои от решенията на Общото събрание според Учредителния договор се изисква единодушие при гласуването на всички съдружници, но те са от естеството да определят същността на смесеното предприятие и представляват обичайна защита на правата на миноритарните акционери, и поради това не може да се приеме, че изискването за единодушие при гласуването им предоставя и на третия съдружник “РЕС” ЕООД съвместен контрол.

Реално извършваната от РТК ООД търговска дейност съответства и се покрива в голяма степен с предмета на дейност по съдебна регистрация. Основните услуги, предлагани на пазара, са:

1. Мобилни гласови услуги, предоставяни съгласно Индивидуална лицензия No. 110-01053/03.05.2001 за изграждане, поддържане и използване на далекосъобщителна клетъчна мобилна мрежа по стандарт NMT с национално покритие и предоставяне на далекосъобщителни услуги чрез нея;

2. Достъп до Интернет – услуги предоставяни съгласно регистрация по Обща лицензия No. 217-05283/10.06.2004г. за осъществяване на далекосъобщения чрез обществената далекосъобщителна мрежа за пренос на данни без използване на ограничен ресурс на територията на Република България;

3. Пренос на глас през Интернет;

4. Телефонни апарати за обществено ползване – услуги предоставяни съгласно регистрация по Обща лицензия No.204-05357/29.07.2004 за осъществяване на далекосъобщения при предоставяне на услугата достъп до гласова телефонна услуга чрез обществени телефонни апарати.

Основен дял в дейността на дружеството имат т.н. клетъчна услуга по мобилна аналогова далекосъобщителна мрежа - NMT стандарт, предлагана на пазара под търговското наименование Мобифон и телефонната услуга от телефонен апарат за обществено ползване (чрез монетни и комбинирани апарати), осигуряваща директното пренасяне на глас в реално време между потребителите, свързани с крайни точки на далекосъобщителната мрежа.

^ 3. “Булфон” АД БКТИ е регистрирано от СГС с решение по ф.д. 16010/1995, със седалище и адрес на управление гр. София, район Слатина, ж.к. Яворов, бл. 73, ет. 6 и с предмет на дейност “проектиране, проучване, инсталация, опериране и експлоатация на мрежи за информатика и телекомуникационни мрежи-клетъчна или друга форма и извършване на услуги, свързани с тях, проектиране, производство и търговия с електронно и електромашинно оборудване и с математическо осигуряване /софтуер/ за нови системи телекомуникации и информатика, управление и експлоатация на банки за данни, извършване на консултантски и учебни услуги и всякакви други търговски дейности, които не са забранени със закон”.

Дружеството е с капитал 5 400 000 лева, разпределени в 540 000 обикновени поименни акции с номинална стойност 10 лева всяка една, които са разпределени между “Интраком” АД, Гърция – притежаващ 66% от акциите и “БТК” ЕАД – притежаващ 34% от капитала.

Дружеството се управлява и представлява от Изпълнителния директор Панайотис Георгиос Гавресеас, гражданин на Гърция.

Съгласно Устава на дружеството и с оглед съществуващата фактическа обстановка и приложимите към действията, чрез които “Булфон” АД БКТИ осъществява търговската си дейност, нормативни разпоредби, може да се направи изводът, че горепосоченото дружество е съвместно предприятие по смисъла на ЗЗК.

В конкретния случай, съгласно Устава, решенията във връзка с управлението на дружеството се взимат с мнозинство, осигуряващо контрол на мажоритарния акционер “Интраком” АД. При сегашното съотношение на дяловете “Интраком” АД оказва решаващо влияние върху състава на Съвета на директорите. Назначаването и освобождаването на членовете на СД е правомощие на ОСА, за което не се изисква квалифицирано мнозинство. Това е така и за всички правомощия на ОСА, освен за изменение и допълнение на устава, увеличаване и намаляване на капитала и преобразуване и прекратяване на дружеството. Решения по тези правомощия също биха могли да се вземат без гласовете на БТК в ОСА (ако техни представители не участват на събранието), но БТК има възможност да блокира тяхното вземане.

Наред с това търговската дейност на “Булфон” АД БКТИ, която изцяло е свързана с инсталиране и експлоатация на системи телефонни апарати за обществено ползване се осъществява като се ползва инфраструктурата на БТК и следователно фактически стратегическите решения относно стопанската политика на “Булфон” АД БКТИ зависят до голяма степен от волята на миноритарния акционер.

Поради това въпреки миноритарния си дял БТК фактически контролира реално осъществяваната от БулФон единствена дейност, свързана с инсталиране и опериране на обществени телефонни апарати за достъп до гласова телефонна услуга, предоставяна съгласно регистрация по Обща лицензия No.204-05357/29.07.2004 за осъществяване на далекосъобщения при предоставяне на услугата достъп до гласова телефонна услуга чрез обществени телефонни апарати.


ІI. Предприятия, които упражняват контрол по смисъла на чл. 21, ал. 2 от ЗЗК върху участниците в концентрацията

1. Предприятия, упражняващи контрол върху БТК АД

1.1. Вива Венчърс Холдинг ГмбХ ("Вива Венчърс")4, притежаващо 65% от капитала на “БТК” АД, е регистрирано от 08.06.2002 г. на Търговския съд Виена под FN 223184м, със седалище и адрес на управление Република Австрия, 1010 Виена, Сейлерщате 3.

Дружеството е с предмет на дейност: “придобиване и притежаване на акции в местни и чуждестранни дружества, основаване на местни и чуждестранни филиали или клонове, всякакви други дейности, които са необходими или полезни за директното или индиректното насърчаване на горепосочените дейности, включително и спомагателни дейности”.

Капиталът на Вива Венчърс Холдинг ГмбХ е сто процента собственост на Адвент Сентрал енд Истън Юръп ІІ Лимитид Партнършип - САЩ. Неговият капитал, е сто процента собственост на Адвент Интернешънъл Лимитид Партнършип, Делауер, САЩ, чийто единствен неограничено отговорен съдружник е Адвент Интернешънъл Корпорейшън, Делауер, САЩ.

Съгласно уведомлението никое от посочените по-горе дружества не е представено директно или чрез дъщерни или други свързани дружества на българския телекомуникационен пазар, с изключение на прякото или опосредстваното им участие в БТК.

^ 2.Предприятия, упражняващи контрол върху РТК ООД

Понастоящем съвместен контрол върху РТК ООД упражняват съдружниците в него :

2.1. БТК АД,

2.2. “ “Кейбъл енд Уайрлес Пъблик Лимитид Къмпани”5 е регистрирано под №238525 дружество с ограничена отговорност, учредено в Англия със седалище и адрес на управление Меркюри хаус Теобалдс роуд, Лондон WC1X 8RX (Theobalfs Road, London, WC1X 8RX, England), представлявано от Роджър Фарнол Мортимър.

След осъществяване на планираната концентрация контрол върху “РТК” ООД еднолично ще има “БТК” АД.

^ 3. Предприятия, упражняващи контрол върху “Булфон” АД БКТИ

Понастоящем контрол върху “Булфон” АД БКТИ упражняват акционерите му:

3.1. “БТК” АД и

3.2. Интраком SA (АД), регистрирано в Република Гърция6. Дружеството има седалище в Пеания, Атика, Гърция, 19,5 км. Маркопулу Авеню и е представлявано от Сократис Кокалис, президент с право на подпис

След планираната сделка контрол върху “Булфон” АД БКТИ еднолично ще има “БТК” АД.


ІІІ. Предприятия, върху които участниците в концентрацията упражняват контрол по смисъла на чл. 21, ал. 2 от ЗЗК

1. “БТК” АД упражнява контрол върху три дружества, учредени и извършващи дейност на територията на страната – “БТК-НЕТ” ЕООД, “РТК” ООД и “Булфон” АД.

^ 1.1. “БТК-НЕТ” ЕООД е регистрирано с решение на СГС по ф.д. № 16909/1993, със седалище и адрес на управление гр. София, район Слатина, бул. “Шипченски проход” 63 и предмет на дейност: изграждане и експлоатация на мрежа за предаване на данни за предоставяне на местни и международни услуги с добавена стойност и продажба на системи за такива услуги, участие в развитието и експлоатацията на други телекомуникационни мрежови съоръжения и предоставяне на други телекомуникационни услуги, доколкото това се допуска от българското законодателство, търговия на едро и дребно, транспорт, внос и износ на всички изделия, съоръжения и уреди, както местни, така и чуждестранни, свързани с дейности в сферата на телекомуникациите, производствена, търговска и финансова дейност, както и дейност, свързана с недвижими и лични имущества, както в България, така и в чужбина, които пряко подпомагат дейността на дружеството, инвестиране (участие) във всякакви недвижими и лични имущества, вещни права, ценни книжа, патенти, търговски марки, ноу-хау, авторски права и други предмети на интелектуалната собственост, придобиване на всякакви права и сключване на споразумения в рамките, разрешени от българските закони.

До 02.08.2001г. наименованието на дружеството е било “Глобъл уан комюникейшънс енд информейшън сървисис” ООД.

Дружеството е с капитал 2 297 000 лв., разделен на 229 700 дяла, чийто едноличен собственик е “БТК” АД.

Дружеството се управлява и представлява от Бисер Сергиев Цонев.

Реално извършваната от “БТК-НЕТ” ЕООД търговска дейност е свързана с предоставянето на следните услуги:

По данни в уведомлението БТК-НЕТ ЕООД има издадена Индивидуална лицензия No.117-02350/23.01.2003 за предоставяне на телекомуникации чрез телекомуникационни мрежи за пренос на данни чрез използване на ограничен ресурс – номера.

1.2. “РТК” АД и “Булфон” АД са предприятия, които ще бъдат пряко засегнати от планираната концентрация. След нейното осъществяване контролът, който “БТК” АД ще упражнява върху тях, ще се превърне от съвместен в едноличен.


^ 2. Предприятия, контролирани от “РТК” ООД

2.1. Мобитранс ЕООД-в ликвидация

РТК ООД е единствен собственик на капитала на Мобитранс ЕООД-в ликвидация, дружество, регистрирано с решение на СГС по ф.д. No. 8933/1999. С решение №2/20.10.2004г. дружеството е прекратено и обявено в ликвидация.

Ликвидатор на дружеството е Тимоти Жозеф Буйсере, гражданин на Великобритания.

В уведомлението се посочва, че дружеството реално не извършва дейност от 2000г., което се доказва и чрез представените отчети за приходи и разходи за периода 2001 – 2003г.


^ 3.Предприятия, контролирани от “Булфон” АД БКТИ

3.1 “Глобал нет” ЕООД

“Глобал нет” ЕООД е регистрирано с решение на СГС по ф.д. 13619/1998г. със седалище и адрес на управление София, община Слатина, жк “Яворов” бл. 73, ет. 6, ап. 11 . Предметът на дейност на дружеството включва търговска дейност в страната и чужбина, внос, износ реекспорт и други специфични търговски операции, представителство, посредничество и агентство на местни и чуждестранни лица, всяка друга незабранена и съобразена с особените изисквания на закона търговска дейност в страната и чужбина.

Капиталът на дружеството е 5 000лв. с едноличен собственик “Булфон” АД.

Дружеството се управлява и представлява от Александър Евтимов Георгиев.

Относно реално извършваната от дружеството дейност уведомителят уточнява, че дружеството е създадено за осъществяване разпространение на телефонните карти на “Булфон”. Всички приходи на дружеството са от дейността по търговско разпространение.


^ IІІ. Характер и правна форма на концентрацията

Планираната концентрация ще се осъществи чрез установяване на едноличен контрол по смисъла на чл. 21, ал. 2 от ЗЗК посредством придобиване на права чрез закупуване от “Българска телекомуникационна компания” АД (“БТК” АД), София на 49 дяла, представляващи 49% от регистрирания капитал на “Радиотелекомуникационна компания” ООД (“РТК” ООД), София, които понастоящем са собственост на Кейбъл&Уайърлес (C&W).

Под условие изпълнението на тази сделка са поставени последващите бъдещи придобивания от страна на “БТК” АД на останалите 12 дяла, представляващи 12 % от капитала на “РТК” ООД, София, понастоящем притежание на “Радиоелектронни системи” ЕООД (РЕС), както и на 66 % от капитала на “БулФон” АД БКТИ, София, понастоящем притежание на Интраком SA (АД), Гърция.

По този начин, планираната концентрация има формата на многостепенна сделка, която ще се осъществи чрез три последователни сделки, в резултат на които “БТК” АД ще придобие едноличен контрол върху “РТК” ООД, София и “БулФон” АД БКТИ, София.


^ 1. Придобиването от страна на “БТК” АД на 49% от капитала на “РТК” ООД ще се извърши на база сключен Предварителен Договор от 10 ноември 2004г. за покупка на дялове.

(.....)*

Чрез продажбата на всички притежавани от C&W 49% (четиридесет и девет процента) от капитала на РТК, C&W ще преустанови участието си в РTК, след което, според твърденията в уведомлението, ще престане да бъде представлявано пряко или косвено на българския телекомуникационен пазар. След тази сделка капиталът на РТК ще бъде разпределен както следва: 88% притежание на БТК и 12% притежание на РЕС.

^ 2. За придобиването от страна на “БТК” АД на 12 дяла с номинална стойност 76 500 лева всеки, с обща номинална стойност от представляващи 12% от регистрирания капитал на “РТК” ООД, притежавани от “РЕС” ЕООД, между “БТК” АД и “РЕС” ЕООД на 11.11. 2004г. е подписан Договор за опция за изкупуване.

(....)*

След осъществяване на тази втора сделка, “БТК” АД ще придобие пълен едноличен контрол върху “РТК” ООД.


3. По отношение на предвиденото придобиване от страна на “БТК” АД на 66 % от капитала на “БулФон” АД БКТИ, София, понастоящем притежание на Интраком SA (АД), Гърция, уведомителят уточнява, че то ще се извърши чрез изпълнение на договор за покупко-продажба. Понастоящем страните преговарят по условията на договора. Тази сделка също е под условие от придобиването на дяловото участие на Кейбъл&Уайърлес от страна на БТК.

В резултат на тази сделка, Интраком ще преустанови участието си в “БулФон” АД БКТИ. След осъществяването на тази сделка, контролът упражняван от “БТК” АД върху БулФон ще се промени от съвместен в едноличен контрол


ІV. Цел на концентрацията


Изтъкнатите в уведомлението цели на предстоящата концентрация се свеждат до следното:

Договорът за покупко-продажба на дяловете на C&W, както и в последствие тези на РЕС, в капитала на РТК ще се сключат с цел оптимизиране на дейността на РТК и БТК в светлината на задълженията на БТК произтичащи от Закона за далекосъобщенията за предоставяне на универсална услуга. Придобиване на дяловете в РТК ще даде възможност на БТК евентуално да използва цифровизираната в бъдеще мобилна мрежа на РТК за изграждане т.н. WLL – безжична връзка от абонатна станция на фиксираната мрежа на БТК до краен потребител, като по този начин ще има възможност да изпълни своето лицензионно задължение за предоставяне на универсалната услуга с необходимото качество на цялата територия на Република България на разходоориентирани и достъпни за всеки краен потребител цени, регулирани от Комисията за регулиране на съобщенията.

На второ място, придобиването на дяловете в РТК ще даде възможност на БТК да оптимизира дейността си и да изпълни и другото свое лицензионно си задължение за предоставяне на услугата достъп до гласова услуга чрез апарати за обществено ползване и да осигури мрежа от такива апарати, покриваща територията на Република България, което ще донесе преки положителни последици за потребителите на телекомуникационни услуги в страната. С оглед осъществяване на посоченото задължение и предоставяне на по-добра услуга, БТК възнамерява да придобие и акциите, притежавани от Интраком SA в дъщерното й дружество БулФон АД.

В тази връзка БТК ще инвестира средства с цел възстановяване функционирането на обществените телефонни апарати, по-доброто им позициониране с цел покриване на всички места, където са необходими .

По данни, предоставени от уведомителя, предвижданите инвестиции за обществените телефони, оперирани от “Булфон”, ще бъдат насочени към:

На трето място, придобиването на дяловете в РТК ще даде възможност на БТК да инвестира в РТК и да спаси компанията като участник на съответните пазари на далекосъобщителни услуги. От 1999г. насам, когато става ясно, че дейността и приходите на РТК бележат значителен спад, C&W води на няколко пъти преговори за продажба на своите дялове в капитала на РТК. Множеството опити за продажба на дяловете на C&W са неуспешни основно поради лошото финансово състояние на РТК и нарастващите тенденции за спад в приходите на всички извършвани от него дейности.

Като доставчик на мобилни телефонни услуги, Мобиком (търговското име на РТК) не може да се конкурира с компаниите, опериращи на базата на GSM технология, което с течение на времето води до огромна загуба на клиенти и спад на пазарния дял на Мобиком до под 3% от общия дял на пазара на мобилни услуги към настоящия момент.

Нещо повече, другата съществена дейност на РТК, а именно предоставянето на достъп до телефонна услуга чрез апарати за обществено ползване, също бележи значителен спад с много високи темпове, поради бързото развитие и налагане на GSM мобилната услуга, и най-вече на мобилните услуги с предплатени карти.

Финансовите резултати на РТК сочат с голяма сигурност, че дружеството ще бъде принудено да преустанови дейността си, ако не получи външна помощ. РТК вече преустанови предоставянето на пейджинг услуги, считано от юли 2004г. Съдбата на другите осъществявани от него дейности, и най-вече - обществените телефонни апарати, ще бъде подобна, ако посочените по-горе сделки не бъдат реализирани. Това от своя страна би довело до излизането на РТК от няколко пазара на далекосъобщителни услуги, което в никакъв случай няма да резултира в засилване на конкурентните условия на съответните пазари.


^ V. Нормативна уредба

Обществените отношения в България в областта на далекосъобщенията към момента на сключване на сделката се регулират от Закона за далекосъобщенията, обн. ДВ бр. 88 от 07.10.2003 г., както и от редица подзаконови нормативни актове по неговото прилагане.

Част от тях са Наредба за условията и реда за предоставяне на услугата "линии под наем", обн. ДВ. бр.10 от 6 Февруари 2004г., Наредба № 10 от 29 юни 2004 г. за условията и реда за взаимно свързване на далекосъобщителни мрежи, обн. ДВ. бр.60 от 9 Юли 2004г., Наредба № 15 от 2 септември 2004 г. за условията и реда за осигуряване на универсалната далекосъобщителна услуга и качеството, на което тя отговаря, обн. ДВ бр.85 от 28 Септември 2004г. и др.

Целта на правната уредба е да се осигурят предпоставки за развитие на далекосъобщителния пазар, създаване на условия за равнопоставеност на операторите и насърчаване на конкуренцията между тях, гарантиране на свободата и тайната на съобщенията, защита на интересите на потребителите на далекосъобщителни услуги, предоставяне на универсална далекосъобщителна услуга, ефективно използване на ограничен ресурс, защита на обществения интерес и осигуряване на националната сигурност и отбраната на страната.

ЗД урежда правното положение на далекосъобщителните оператори. В закона (чл. 43) е уредено, че те са обществени и обособени. Определено е кои оператори са обществени - всяко лице, което осъществява далекосъобщения чрез обществена далекосъобщителна мрежа и/или осъществява далекосъобщения чрез предоставяне на далекосъобщителни услуги въз основа на индивидуална лицензия или регистрация по обща лицензия.

ЗД предвижда фигурата на обществен оператор със значително въздействие върху пазара. Дефиницията е посочена в чл. 44 от закона – такъв, който е определен от КРС с мотивирано решение в случаите, когато операторът притежава дял, равен или по-голям от 25% от съответния далекосъобщителен пазар с териториален обхват, определен в лицензията му. Предвидена е възможност КРС да определи, че операторът има значително въздействие върху пазара и при дял, по-малък от 25% от съответния пазар, или да определи, че оператор няма значително въздействие върху съответния пазар и при дял, равен или по-голям от 25% от съответния пазар.

Съгласно чл. 93, универсалната далекосъобщителна услуга е услуга с определено качество, която се предоставя на всеки краен потребител независимо от географското му местоположение на достъпна цена, и включва:

1. първоначално свързване към обществена фиксирана телефонна мрежа в крайна точка от нея и достъп до фиксирани гласови телефонни услуги (абонамент), осигуряващи възможност за осъществяване на селищни, междуселищни и международни повиквания;

2. достъп до фиксирана гласова телефонна услуга чрез обществени телефонни апарати;

3. телефонен указател за номерата на абонатите на фиксираните мрежи и предоставяне на телефонни справочни услуги за номерата на абонатите на фиксираните и мобилните мрежи;

4. безплатен достъп до услугите за спешни повиквания;

5. осигуряване на достъп до фиксирани гласови телефонни услуги при специални условия и/или осигуряване на крайни устройства, където това е подходящо, за инвалиди или лица в неравностойно положение.

Според чл. 94 от ЗД, КРС възлага на един или повече оператори да предоставят всички или някои от услугите, включени в универсалната далекосъобщителна услуга, като задължението се възлага и определя с индивидуалните лицензии на обществени оператори, осъществяващи далекосъобщения чрез фиксирани телефонни мрежи. На обществените оператори, определени за оператори със значително въздействие върху пазара, които осъществяват далекосъобщения чрез фиксирана далекосъобщителна мрежа и предоставяне на фиксирани гласови телефонни услуги, КРС възлага задължение за предоставяне на универсална далекосъобщителна услуга, а при обществените оператори, които не са със значително въздействие върху пазара, по тяхно искане, КРС провежда конкурс за възлагане на предоставянето й7.

Съгласно чл. 104 и 106 от ЗД, обществените оператори, които имат задължение да предоставят универсална далекосъобщителна услуга, могат да искат компенсиране на доказаните нетни загуби, когато предоставянето й представлява несправедлива тежест за тях, като средствата за компенсирането им се набират във Фонд за гарантиране предоставянето на универсална далекосъобщителна услуга8. КРС изготвя и приема с решение правила за изчисляване на нетните загуби на обществените оператори от предоставянето на универсална далекосъобщителна услуга. Обществените оператори, които искат да бъдат компенсирани, разработват система за определяне на размера на нетните загуби съгласно тези правилата, която се одобрява от комисията. Уреден е статутът, както и редът на дейността на фонда. Според нормата на чл. 110, ал. 1 от ЗД операторите, които предоставят гласова телефонна услуга, заплащат вноски във фонда при условията и по реда, определени в закона.

ЗД предвижда цените на далекосъобщителните услуги да се определят от обществените оператори съобразно търсенето и предлагането при осигуряване равнопоставеност на потребителите, отчитайки вида на използваната технология, категориите крайни потребители и обема на трафика. Според раздел ІІ на глава шестнадесета от ЗД, на регулиране от КРС подлежат следните цени, определени от операторите със значително въздействие върху пазара на фиксирани телефонни мрежи и фиксирани гласови телефонни услуги и предоставяне на услугата "линии под наем" (чл. 215 ЗД): за фиксирана гласова телефонна услуга; за взаимно свързване; за предоставяне на услугата "линии под наем" от обхвата на минималния пакет; за специфичен достъп; за необвързан достъп до абонатната линия; за съвместно ползване на помещения и съоръжения. Чл. 216 предвижда и конкретните механизми за регулиране на цените. Те са обвързани включително от разходите за предоставянето на услугата и не могат да съдържат елементи на ценообразуването, основаващи се единствено на значителното въздействие върху пазара на оператора, или отстъпки, които нарушават възможностите за конкуренция от страна на други обществени оператори за съответната услуга. Цените не могат и да създават предимства за отделни потребители на същата или сходна услуга; да бъдат под нивото на разходите по предоставянето им.

Чл. 218 от ЗД предвижда правомощия на КРС да задължава операторите да преработят цените, ако те не отговарят на изискванията В правомощията на КРС е и да поиска веднъж на шест месеца да се доказва разходоориентираността на вече съгласуваните цени. На регулиране от КРС подлежат и цените на далекосъобщителните услуги, за които е установено, че се предоставят при злоупотреба с господстващо положение по смисъла на ЗЗК.

Съгласно чл. 219 от ЗД, в случай, че операторите в едномесечен срок не преработят цените според изискването на чл. 218, ал.2 или чл. 218, ал. 4, КРС след съгласуване с КЗК, може да определи граници на цените на съответните услуги за срок до 6 месеца.


^ VІ. Становища от трети страни

 1. Становище на Комисията за регулиране на съобщенията

Според КРС влияние на планираните сделки върху конкурентната среда на посочените пазари е възможно, но вероятно сравнително слабо.

Влиянието на РТК ООД на пазара на мобилни услуги намалява, трайна е тенденцията на спад в броя на абонатите и приходите от мобилни услуги на компанията. Не би могло да се очаква, че смяната на собствеността ще засили позициите на аналоговия мобилен оператор на пазара.

Що се отнася до гласовите телефонни услуги посредством обществени телефонни апарати конкуренцията между трите оператора е слаба, потребителският интерес към услугата намалява трайно в полза на мобилните телефонни услуги. Реализираните приходи от предоставяне на гласови услуги чрез обществени телефонни апарати спадат, което може да се обясни с появата на пазара на алтернативни далекосъобщителни услуги и тяхното предлагане на достъпни цени, най-вече с атрактивните ценови пакети, които мобилните оператори предлагат на своите крайни потребители. Очаква се тази тенденция да се задълбочи в близките години. Все пак, предвид възможността за междуселищни, международни повиквания и повиквания към мобилни мрежи, фонокартните обществени телефонни апарати на РТК ООД са с по-добри възможности от жетонните телефони на БТК АД и биха се подобрили възможностите на БТК да предоставят този вид услуга.

Според КРС може да се предположи, че влиянието на сливането на два от участниците на Интернет пазара би било ограничено, имайки предвид, че този сегмент от пазара е извън регулиране и конкуренцията на него е достатъчно остра.

В становището се посочва и, че наличната инфраструктура на "РТК" ООД по отношение усвояване на местата за разполагане на радиокомуникационното оборудване за осъществяване на далекосъобщения чрез обществена далекосъобщителна подвижна клетъчна мрежа по стандарт NMT с национално покритие може да се използва в зависимост от планираното поетапно изграждане на GSM мрежата съгласно предоставения лиценз за GSM оператор на "БТК" АД. Предвид различния радиочестотен обхват, необходим и предоставен в съответните лицензни за осъществяване на далекосъобщения чрез мрежи от различни стандарти, не се създават условия за цялостно припокриване на местата за разполагане на радиосъоръженията от GSM и NMT мрежи. За предимство би могъл да се счита вече изграденият пренос до тези места посредством аналоговата мрежа на РТК ООД.


^ 2. Становища на конкуренти и клиенти на “БТК” ЕАД

Становище на “Мобилтел” АД

В становището се посочва, че вследствие планираната концентрация се засилва, както вертикалната интеграция на “БТК” АД, така и до голяма степен завършва процесът на хоризонтална интеграция на дружеството по отношение на предоставяне на телекомуникационни услуги.

Разширяването на кръга услуги, които “БТК” АД може да предостави на крайните клиенти (вкл. предоставяне на пакетни мобилни/фиксирани услуги и др.) допълнително засилва господстващата позиция на дружеството в основните пазари, на които то оперира.

Излага се, че на пазара на мобилни услуги, предвид тенденцията за пренасочване на абонатите от аналоговата NMT мрежа към цифровата мрежа, придобивайки РТК, БТК придобива възможностите да използва добре развитата инфраструктура на мобилната мрежа на РТК, имаща почти максимално покритие за платформа за максимално бързо изграждане на мрежата на третия GSM оператор, или да използва изградената аналогова NMT мрежа на РТК, за да изгради в кратки срокове нова цифрова телекомуникационна мрежа, базирана на CDMA 2000, представляваща система от трето поколение (3G).

Посочва се, че предвид гореизложеното и публично оповестената информация, към момента БТК изгражда GSM мрежа по начин, който да й позволи бърз преход към трето поколение мобилна мрежа (UMTS), като е по-вероятно БТК да използва аналоговата мрежа на РТК за изграждане на цифровата мрежа по CDMA-450 технология. Освен това, при изграждане на GSM мрежата, БТК може да използва вече съществуващата инфраструктура (основни и радиорелейни кули, радиомрежа и базови станции).

Изводът, който се прави в становището е, че по този начин в момента БТК се установява на пазара на мобилни услуги от второ поколение с възможност да предлага взаимозаменяеми услуги по два различни стандарта, а в средносрочен план си осигурява извършване на трето поколение мобилни услуги по два различни стандарта, което ще й позволи да се установи със значително предимство пред останалите оператори на пазара на мобилни услуги от трето поколение.

Като се вземе предвид и значителната степен на вертикална интеграция, се създават предпоставки за значително преливане на икономически активи от един тип дейност към друг, при което БТК ще е в позиция да доминира условията на почти всички подпазари от далекосъобщителния сектор.

На база на така изложените съображения в становището се поддържа, че ефектът на планираната концентрация върху конкуренцията на пазара е нейното значително ограничаване в краткосрочен и средносрочен план. В дългосрочен план “Мобилтел” АД счита, че така планираната концентрация не само ще позволи на БТК да установи господстващо положение на пазара на мобилни услуги, но, поради факта, че разполага с господстваща или фактически монополна позиция на различните подпазари на телекомуникационния пазар, да възстанови в дългосрочен план монопола си на всички тези подпазари, и по този начин изцяло да ограничи конкуренцията на телекомуникационния пазар.

В становището се поддържа и тезата, че след осъществяване на планираната концентрация БТК би могло да приложи типичния модел на злоупотреба с господстващо положение, а именно да използва квази монополното си положение на един подпазар, за да го проектира върху много свързани с него други подпазари, което се улеснява в случая от спецификата на телекомуникациите като инфраструктурен отрасъл. Такива антиконкурентни практики, които БТК би било в позиция да използва, биха били например:

- поддържане на високи цени за достъп до своята мрежа и други мрежови и преносни услуги на другите оператори и близки по равнище цени на съответните услуги на крайни клиенти, т.н. price squeeze, с цел задържане на съществуващите клиенти, съпроводено с целенасочено ограничаване на конкурентите;

- крос-субсидиране на услугите към крайните потребители на мобилни услуги, като се използва над обичайната възвръщаемост, която дружеството осъществява на пазарите, на които има господстващо положение;

- предоставяне на пакети от далекосъобщителни (фиксирани, мобилни, пренос на данни и други) услуги, които не могат да бъдат предоставяни от нито един от конкурентните оператори. Това би засилило позициите на дружествата, предмет на концентрация, на всеки от пазарите, на които те оперират.

По отношение на пазара на фиксирани услуги в становището се поддържа, че ефектът върху конкуренцията ще бъде същият, като върху пазара на мобилни услуги, доколкото на БТК се създава максимална възможност за предлагане на различни по обем, вид и технология пакети от услуги. Съществените предимства, с които разполага БТК пред останалите оператори са валидни в още по-голяма степен, предвид пазарната позиция на новонавлизащите оператори, които тепърва трябва да изграждат инфраструктурата си. Отбелязват се и прилаганите досега, според “Мобилтел” АД, антиконкурентни практики, насочени към задържане развитието на конкуренцията на фиксирания пазар, а именно дискриминационните условия в типовите предложения за взаимно свързване и за необвързан достъп до абонатна линия и предлагането на високи и неразходоориентирани цени.

Предвид установените до този момент злоупотреби и антиконкурентни практики на БТК, както и визираната цел на БТК, която според Мобилтел АД е БТК да се установи на всички подпазари на телекомуникационния пазар, за да възстанови монопола си, Мобилтел счита, че планираната концентрация ще доведе до ограничаване на конкуренцията не само на пазара на мобилни услуги, а в средносрочна перспектива и на целия телекомуникационен пазар.

Въз основа на гореизложеното, Мобилтел предлага на Комисия за защита на конкуренцията да постанови решение на основание на чл.27, ал.2, т.1 от ЗЗК, с което да забрани планираната концентрация.

^ Становище на “Космо България Мобайл” ЕАД .

“Космо България Мобайл” счита, че в резултат на планираната концентрация, ще се установи монополно положение от страна на новата икономическа група БТК върху пазара на телефонна услуга от телефонен апарат за обществено ползване, където пазарният дял на новото икономическо обединение ще се определи на 100%, тъй като единствено БТК, РТК и Булфон притежават необходимата лицензия за телефонната услуга от апарат за обществено ползване.

По отношение на пазара на предоставяне на достъп до Интернет, в становището се поддържа, че в резултат на планираната концентрация ще се засили изключително силно господстващото положение на БТК на пазара.

Съображения за това са, че БТК е предприятие с господстващо положение на този пазар, поради факта, че за 2003 г. пазарният му дял при некомутириумия достъп е 41 % ( според предоставените данни от БТК по преписка № 111/ 2004г.), а също и поради отчетливата тенденция за пренасочване на потребителите от комуритириумен достъп към некомутириумен достъп. Придобитите предприятия също предлагат услуга достъп до Интернет.

В резултат на това се очаква негативно въздействие върху този пазар, тъй като БТК като оператор със значително пазарно въздействие по смисъла на ЗД, не предоставя въпреки разпоредбата на чл.125 ал.1 от ЗД достъп до ADSL инфраструктурата (бийстрим достъп) до своите конкуренти.

В становището се излага и, че на пазара на предоставяне на мобилна услуга, новата икономическа група ще се окаже едновременно с три лицензии, две от които за далекосъобщителна дейност чрез мобилна мрежа. Ще е налице хоризонтална концентрация. Конкуренцията ще бъде застрашена и нарушена, както чрез изход на конкурент, така и чрез засилване на пазарен дял.

Основното отражение, което “Космо България Мобайл” очаква от концентрацията, е върху услугата колокация на телекомуникационно оборудване, в частност базови станции, предлагана понастоящем от РТК ООД. Дружеството счита, че съществува потенциален риск след концентрацията да му бъде отказвана услугата за настоящите обекти на РТК ООД и / или тя да бъде прекратена за настоящи обекти на РТК ООД, където понастоящем я ползва, с цел да се даде приоритет на развитието на GSM мрежата на БТК АД. Особено рисково за дружеството е прекратяването на вече оказвана услуга, тъй като това ще изисква наемане и изграждане на алтернативни обекти за базови станции. Поради факта, че последното е процес, изискваш много време, има опасност да се компрометира качеството на услугите (в частност покритието) на КБМ ЕАД в зоните на покритие на въпросните станции.

Според “Космо България Мобайл”ЕАД, тъй като планираната концентрация на стопанска дейност ще доведе до установяване и засилване на господстващо положение, което би попречило на ефективната конкуренция, КЗК следва да постанови решение, с което да забрани сделката на основание чл. 27 ал.1 т.1 от ЗЗК. Ако Комисията прецени, че планираната концентрация следва да бъде разрешена на основание чл.28 ал.2 от ЗЗК, следва да се поставят допълнителни условия, с оглед на запазване на конкурентноспособността на участниците на съответния пазар.

^ Становище на “Орбител” АД

В становището си дружеството посочва, че вследствие концентрирането в БТК на всички механизми по вземане на стратегически и оперативни решения на дружествата “РТК” ООД и “Булфон” АД, последните ще имат търговска, ценова и маркетингова политика, изцяло синхронна с политиката на БТК. По този начин, на далекосъобщителния пазар в страната ще оперират три отделни дружества, водещи еднаква политика, което едва ли е в посока гъвкавостта и либерализацията на телекомуникационния сектор.

Излага се, че след осъществяване на концентрацията, БТК ще има възможността да се възползва от завоюваните от РТК и БулФон пазарни позиции главно в сферата на Интернет достъпа, а също така и в сферата на гласовата телефония. Отделно от това, ще бъде налице ситуация, позволяваща на БТК да ползва неограничено ресурсите на дружествата, върху които ще има пълен контрол. Това ще засили пазарния потенциал на БТК, като й позволи да организира търговски конгломерат с посочените дружества и със стопроцентово притежаваното от БТК „БТК-НЕТ” ЕООД.

“Орбител” АД счита, че политиката на БТК ще бъде възпроизвеждана в политиките на придобитите дружества, като последните ще бъдат използвани като инструмент, чрез който БТК ще може да конкурира всички останали участници на далекосъобщителния пазар, тъй като не би било състоятелно да се говори за бъдеща конкуренция между БТК, от една страна, и дъщерните й дружества, от друга.

Особено обезпокоително за “Орбител” АД е засилването на възможностите на РТК да предоставя по-атрактивни услуги за некомутируем достъп до Интернет, което ще произтече от придобиването от БТК на пълния пакет от дялове в капитала на това дружество. Основанията на “Орбител” АД за това е политиката след придобиването от БТК на сто процента от капитала на „Глобал Уан Комюникейшънс енд Информейшън Сървисис” ООД (преименовано на „БТК-НЕТ” ЕООД), в резултат на която, според “Орбител” АД, последното се ползва с изключително фаворизиращ го режим от страна на БТК по отношение на изграждането на линии под наем и предоставяне на ADSL-услуги. “Орбител” АД очаква, че този модел ще бъде приложен и спрямо РТК. Също така “Орбител” АД счита за основателни и очакванията си, че на настоящите клиенти на некомутируем достъп до Интернет, предоставян от РТК, ще бъдат предложени атрактивни ADSL-решения, което ще се отрази неблагоприятно върху пазарното присъствие на останалите дружества, предлагащи достъп до Интернет и стоящи извън конгломерата на БТК. Ще бъде налице значителен приток на нови клиенти на Интернет достъпа, предоставян от РТК, за сметка на конкурентните оператори, като за това ще способстват ценовите и технологичните предимства на ADSL-услугите.

Изложените опасения са мотивирани за “Орбител” АД от твърдия отказ, според тях, на господстващия оператор БТК да предоставя на алтернативните оператори битстрийм достъп до ADSL-инфраструктурата си, поради което тези оператори не могат да предлагат на пазара широколентови Интернет услуги. Допълнителен аргумент в тази посока за дружеството е и оценката му за неравнопоставеното и необективно третиране на заявките до БТК за изграждане на линии под наем и за предоставяне на услугата MAN, подадени от различни оператори, където дружеството счита, че се наблюдава определено фаворизиране на „БТК-НЕТ” ЕООД и очаква същото да се приложи и спрямо РТК.

На основание на така изложените по-горе обстоятелства, свидетелстващи според “Орбител” АД за уязвимостта на възможностите на операторите извън конгломерата на БТК да конкурират пълноценно БТК на пазара на некомутируемия Интернет достъп и на пазара на фиксираната телефония, цялостното становище на дружеството по отношение планираните от БТК сделки не е положително, доколкото тези сделки ще засилят пазарното присъствие на БТК и контролираните от нея дружества в момент, когато конкурентните й дружества се опитват да предлагат алтернативни решения на потребителите.

^ Становище на “Транс Телеком” ООД

Според дружеството, след осъществяване на планираните сделки БТК ще затвърди монополното си положение на пазара, което ще се отрази неблагоприятно върху бъдещата дейност на новолицензираните оператори. Очаква се БТК да увеличи цените за свързване на собствената си мрежа с мрежите на новолицензираните оператори.

^ Становище на “Некском България” ЕАД

Според “Некском България” ЕАД планираната концентрация посредством придобиване на 49% от капитала на РТК ООД от страна на БТК АД няма да се отрази съществено на пазарите на услугите, предоставяни от участниците в концентрацията и “Некском България” ЕАД.

В становището са посочени услугите, които дружеството използва, както и тези които предлага. Част от тях са конкурентни на услугите, предлагани от БТК и РТК.

^ Становище на “Евроком”АД

Според дружеството, предоставящо достъп до интернет в София и Плевен, този вид услуга донякъде е взаимозаменяема с услугата ADSL, предоставяна от БТК.

Според дружеството на регионалните пазари, на които то участва, последното има по-висок дял от този на БТК.

Достъпът до този пазар е свободен и не съществуват бариери за навлизане.


^ VIІ. Структура на пазара


Определяне на съответния пазар

1. Продуктов пазар9

Съгласно представената от уведомителя информация, участниците в концентрацията осъществяват следните дейности по предоставяне на далекосъобщителни услуги, представляващи отделни продуктови пазари:

^ Вид дейност

Участие на съответния продуктов пазар

БТК

РТК

БулФон

Пренос на глас по фиксирана телефонна мрежа

да

не

не

Предоставяне на линии под наем

да

да10

не

Бизнес пренос на данни

да

да

не

Достъп до Интернет

да

да

не

VoIP11 (пренос на глас през Интернет)

да

да

не

Пренос на глас по мобилна телефонна мрежа

да12

да

не

Пазар на достъп до фиксирана гласова телефонна услуга чрез обществени телефонни апарати

да

да

да

Други.

да

не

не

Далекосъобщителният пазар, на който заедно оперират участниците в предстоящата концентрация, самостоятелно или чрез свързани предприятия, може да бъде разделен на следните основни самостоятелни продуктови подпазари, част от които са взаимно обвързани, а самите услуги взаимно заменяеми: пазар на предоставяне на фиксирани гласови телефонни услуги; пазар на пренос на глас посредством VoIP технология13, пазар на предоставяне на достъп до Интернет; пазар на предоставяне на мобилни телефонни услуги, пазар на предоставяне “линии под наем”, пазар на предоставяне на телефонни апарати за обществено ползване и пазар на бизнес пренос на данни.

„БТК” АД осъществява и други услуги, които нямат отношение към съответния продуктов пазар, тъй като не оказват въздействие върху изброените по-горе дейности.

С оглед оценката на конкурентната среда, предмет на разглеждане в рамките на това производство са съответните продуктови пазари, на които едновременно участват, както БТК, таки и контролираните от нея дружества14.

Предмет на анализ ще бъдат загентатите от концентрацията пазари, както следва:

  1. Пренос на глас в реално време посредством VoIP технология.

Осъществява се от интернет доставчици, които разполагат с входящи точки със съответната телефонна мрежа на далекосъобщителния оператор. Той от своя страна предоставя фиксирана или мобилна гласова телефонна услуга. В случая преноса на глас се осъществява посредством TCP/IP15 протокол между две от входящите точки на интернет доставчика.

Интернет мрежата, по която се осъществява преносът представлява свързани по между си хостове16, всеки от които има IP адрес17. Самият трафик по нея се управлява от маршутизатори /рутери/, които избират най-краткия свободен за даден момент път. Данните, които се пренасят са цифрови и предварително пакетирани от съответния протокол18. Това от своя страна дава възможност на маршрутизатора да избира най-краткия път за всеки отделен пакет. Когато всички пакети се съберат в крайната точка, за която са предназначени те се депакетират отново в първоначалния си вид на цифрови данни. Гласовият сигнал19 постъпва при доставчика на услугата във формат на цифрови данни от самата телефонна централа, към която той има взаимна свързаност, при него се компресира и трансформира в пакети от компресирани цифрови данни, пренася и по обратен ред се превръща във формата, по който е постъпил. Поради тези допълнителни операции, както и различния начин, по който се осъществява самият интернет пренос20, гласовият сигнал влошава своите качествени характеристики, получава се също и по-голямо закъснение на сигнала /повече от 250 мили секунди/ В резултат може да се появи “ехо” или дори накъсване на звука.

За осъществяване на услугата не е необходима специално изградена далекосъобщителна мрежа, а само достъп до Интернет мрежата и достъп до мрежата на фиксирания оператор /БТК/ към съответната телефонна централа, където се намира входящата му точка. За реализация на интернет достъпа, операторът на услугата следва да има мрежова връзка, както между своите входящи точки в различните населени места, така и с останалите интернет доставчици в страната. Съответно самата услуга изисква и допълнително специфично оборудване.

Механизмът, по който се осъществява услугата, представен схематично е следният:Видно от показаната схема21, услугата представлява гласова услуга, осъществявана, както посредством комутация в сегмента -достъп до входните точки на интернет доставчика, така и чрез маршрутизация между самите крайни точки от интернет мрежата на доставчика.

Фактически интернет доставчикът предоставя услуга по трансформиране и пренос на сигнала между две негови крайни входни му точки, които имат взаимна свързаност с мрежата далекосъобщителен оператор, предоставящ мобилна или фиксирана гласова услуга. Реално входните му точки са телефонни номера от мрежата на далекосъобщителния оператор. Те могат да бъдат в мрежата на един и същ далекосъобщителен оператор /БТК/, когато преносът се осъществява в рамките на страната /междуселищни разговори/22 и различни оператори /международни разговори, разговори с мобилни телефонни оператори23/.

От представения по-горе механизъм на осъществяване на VoIP преносът е видно, че технологията представлява възможност за разширяване на пакета от услуги, които могат да се предоставят посредством интернет, като за нейното обезпечаване е необходимо съответното технологично развитие /цифровизирането/ на телефонните мрежи и комутационни съоръжения.

Технологията е сравнително нова24 и има следните характерни технически предимства, спрямо класическият телефонен пренос на глас:

Необходимо условие за ползване на услугата е:

По този начин абонатите на фиксираната обществена телекомуникационна мрежа се свързват с оператора, който предоставя услугата VoIP и стават същевременно и негови абонати, когато я ползват.

Икономическа изгода28 от ползване на услугата, потребителят има единствено в случаите, при които интернет доставчика има входна точка в населеното място, където се намира абонатния пост, от който той се свързва. Това фактически води до ограничението потреблението й да става предимно в столицата и по-големите градски центрове в страната, там където доставчикът разполага с входни точки /абонатни постове от мрежата на БТК/.

За масово потребление услугата най-често се предлага, както останалият комутируем интернет достъп, с предварително закупени карти. В тях се съдържат данни за цените на услугата29 в зависимост от мястото, до което клиентът желае да се свърже. За ориентация на потребителите има сравнителна справка между тарифите на предлаганата услуга и тези предлагани от БТК, изразена в проценти.

По-големите участници, предоставящи този вид услуга са: Орбител, Некском, Интертел Телекомюникейшънс ООД, ПланетФон, Спектър Нет АД, Ай Ти Ди Нетуърк АД, Български информационни технологии ЕАД, НеТел ЕООД, Екстел ООД и др. Участник е и РТК.

Взаимозаменяемост на услугата.

Преносът на глас в реално време посредством VoIP технология има пълна или частична взаимозаменяемост със следните видове гласови телефонни услуги:

Предвид посоченото определение е налице техническа взаимозаменяемост на услугата. Основно различие представлява възможността, между селищните, международните и мобилни телефонни разговори да се осъществяват на по-ниски цени, когато се ползва оператор на VoIP услуга. Цената на провежданите разговори е определяща при избора от страна голяма група от потребителите, в т.ч. и бизнес абонатите. и прави предлаганата услуга посредством VoIP пренос предпочитана, пред фиксираната гласова услуга, което и разделя двете услуги в два отделни продутови пазара.


Участници на пазарана пренос на глас посредством Vo IP техлология.

Основните участници са посочени по-долу таблично и графично за 2003 г..

№ по ред

Предприятия предоставящи услугата

Пазарен дял {%}

(...)*

1

^ "РТК" ООД

(...)*

2

"НЕКСКОМ" ЕАД

(...)*

3

^ "ОРБИТЕЛ" АД

(...)*

4

СПЕКТЪР НЕТ

(...)*

5

"БТК НЕТ" ЕООД

(...)*

6

ДРУГИ

(...)*


От представените данни е видно, че сумарният пазарен дял на участниците в концентрацията възлиза на (...)*

Потребители на услугата

Потребителите на услугата - пренос на глас в реално време посредством VoIP технология могат да бъдат разделени основно на две групи:

- битови абонати на БТК, ползващи PSTN или ASDN BRA абонатни линии;

- бизнес потребители /корпоративни клиенти, организации, електронни медии и др./, абонати на БТК, ползващи PSTN или ISDN BRA и PRA абонатни линии, а също така разполагащи с некомутируем достъп до Интернет и IP телефонни апарати.

Бариери за навлизане на пазара.

А/ От административно-правен характер’

Предоставянето на услугата е на свободен режим и не се изисква издаване на лицензия за осъществяване на дейността

Б/ Стратегически бариери

Достъпът до клиентите се осъществява главно посредством фиксираната телефонна мрежа на БТК, за което абонатите плащат освен по тарифата на ползваната услуга, също така и съответния разговор до оператора, предоставящ услугата. Същевременно самите оператори на услугата трябва да имат необходимия за предоставянето й интернет достъп и взаимна свързаност с операторите, към които я предоставят. Необходима е и многоканална комутируема взаимна свързаност във входящите точки със съответната централа на БКТ. Това от своя страна представлява определен разход от страна на оператора на услугата да наема и издържа съответния комутационен капацитет, за който се заплащат месечни такси, независимо от степента на неговото използване.

За осъществяване на интернет достъпа е необходима кабелна мрежа. Тя следва да се изгради за технологично обезпечаване на дейността, като съответното полагане на кабели особено в градските райони, най-често е необходимо да минава през каналната комунална мрежа, която на места е претоварена.

Географски пазар.

Услугата, базирана върху пренос на глас в реално време посредством Voice over Internet protocol, е осъществима само в населените места, където предлагащите я оператори са обявили в картите си, че имат разположени входящи точки и са посочили съответните телефонни номера за връзка с тях. Това води до оформянето на множество отделни регионални пазари, на които участниците имат различно присъствие.


Анализ на конкурентната среда

С либерализацията на пазара на фиксираната гласова телефонна услуга основни преки конкуренти на „БТК” АД се очаква да бъдат операторите, притежаващи индивидуални лицензии за изграждане, поддържане и използване на обществена далекосъобщителна фиксирана телефонна мрежа и предоставяне на гласова услуга.

С навлизането на новите участници абонатите на „БТК” АД ще могат да избират, дадено обаждане от фиксирания телефон да бъде обслужено от алтернативен оператор, въвеждайки префикс преди телефонното обаждане, а на по-късен етап ще могат да изберат и друг такъв, на който да станат постоянни абонати, вместо само на „БТК” АД. Очаква се новите оператори да се насочат към потребителите, съсредоточени в столицата и големите градове, с оглед реализация на икономия от мащаба и ориентация предимно към бизнес абонатите, които се нуждаят от услугата, за да осъществяват дейността си формирайки значителен по обем трафик.

Това би се отразило положително на преноса на глас посредством VoIP услугата, тъй като тя ще може да се ползва и от абонати на други фиксирани мрежи.

Независимо, че от 01.01.2003 г. е премахнат монополът на „БТК” АД върху фиксираната телефония, към настоящия момент не съществува реална конкуренция между фиксираните оператори, получили индивидуални лицензии за изграждане, поддържане и използване на обществена далекосъобщителна фиксирана телефонна мрежа и предоставяне на гласова услуга. За нейното развитие е необходимо, условията, съдържащи се в типовото предложение на БТК за взаимно свързване с фиксираните телефонни мрежи на останалите оператори да са икономически изгодни и за тях, за да могат да използват конкурентното си организационно структурно предимство. Важно условие е цените, които “БТК” АД предлага за взаимно свързване, да са разходоориентирани и при условия, не по-неблагоприятни от тези, при които те дават на собствени крайни клиенти или свързани лица.

Независимо от ниския сумарен пазарен дял на участниците в концентрацията -(...)*, при оценката на конкурентната среда следва да се вземат под внимание и изброените по-горе обстоятелства, свързани с достъпа до краен клиент, абонат на фиксирана телефонна мрежа /на настоящия етап само на БТК/.

Конкуренцията на пазара на предоставяне на гласова услуга посредством VoIP преносна технология, се влияе от поведението на основния участник в концентрацията. Наличието на изградена инфраструктура на „БТК” АД и на близо (...)* абонатни поста, които дружеството обслужва, му дават предимство пред останалите оператори, които предоставят услугата. Освен това БТК предоставя конкурентна услуга в границите на националния пазар – „фиксирана гласова телефонна услуга”, която е част от състава на универсалната далекосъобщителна услуга. Тя се предлага при еднакви ценови тарифи за абонатите й, които са реални или потенциали абонати на VoIP операторите. Ребалансирането на цените на отделните компоненти на „универсалната далекосъобщителна услуга” води до намаляване на тарифите за междуселищни и международни разговори, за провеждането, на които често се използва VoIP услугата, като същевременно се повишава цената на селищния разговор, по който най-често абонатите стигат до оператора на услугата.

Горната специфика на пазара предоставя възможност на БТК за в бъдеще да въздейства33 допълнително и върху тарифите на услугата, предлагана от РТК, в посока диктуване на необосновано ниски цени, което би увредило конкуренцията на този пазар.


v-knige-dr-mihaila-bochkaryova-rassmatrivaetsya-problema-ne-nahodyashaya-povsednevnogo-resheniya-eto-globalnaya-socialnaya-problema-segodnyashnih-i-budushih-pokolenij-stranica-8.html
v-kodeks-rossijskoj-federacii-ob-administrativnih.html
v-komi-avtobus-sgorel-posle-naezda-na-visokovoltnij-provod-tri-passazhira-pogibli-informacionnoe-agentstvo-nakanuneru-22062011.html
v-komi-polovina-afgancev-ne-obespechena-zhilem-gosduma-rf-monitoring-smi-28-maya-2008-g.html
v-komitet-po-turizmu-goroda-moskvi-programma-meropriyatij-prazdnovaniya-dnej-istoricheskogo-i-kulturnogo-naslediya.html
v-kompaniyah-mrsk-severo-zapada-povishayut-nadezhnost-oborudovaniya-i-bezopasnost-raboti-personala-ia-infoline-sankt-peterburg-2112005.html
 • spur.bystrickaya.ru/konstantin-rassomahin-stranica-4.html
 • shpargalka.bystrickaya.ru/uchebno-metodicheskij-kompleks-po-kursu-filosofii.html
 • credit.bystrickaya.ru/otchet-o-rabote-sekcii-mezhdunarodnie-otnosheniya.html
 • obrazovanie.bystrickaya.ru/pravila-finansovogo-obespecheniya-gosudarstvennogo-zadaniya-informacionnij-byulleten-administracii-sankt-peterburga.html
 • control.bystrickaya.ru/d-element-4-celenapravlennost-deyatelnosti-russian-original-english-konferenciya-storon-konvencii-o-biologicheskom.html
 • textbook.bystrickaya.ru/kniga-izvestnogo-francuzskogo-publicista-rajmonda-karte-kotoraya-vihodit-vpervie-na-russkom-yazike-v-nashem-izdatelstve-predstavlyaet-znachitelnij-interes-dlya-vseh-rossiyan-stranica-8.html
 • tests.bystrickaya.ru/komitet-rossijskoj-federacii-po-standartizacii-metrologii-i-sertifikacii-stranica-15.html
 • tasks.bystrickaya.ru/1-svyaz-istorii-i-filosofii-nauki-klassifikaciya-nauk-estestvennie-socialnie-gumanitarnie-i-formalnie-nauki-stranica-3.html
 • lektsiya.bystrickaya.ru/produktivnie-i-fiziologicheskie-pokazateli-importnogo-myasnogo-skota-v-usloviyah-krasnodarskogo-kraya-06-02-10-chastnaya-zootehniya-tehnologiya-proizvodstva-produktov-zhivotnovodstva.html
 • letter.bystrickaya.ru/nauchno-obrazovatelnij-kompleks-po-kreditnoj-tehnologii-obucheniya-metodicheskie-ukazaniya.html
 • shkola.bystrickaya.ru/prevrashenie-kafka.html
 • ucheba.bystrickaya.ru/programma-chl-korr-ran-solomencev-yu-m-zamestiteli-rukovoditelya.html
 • learn.bystrickaya.ru/glava-4-samouchitel-gordon-draiden-dzhannett-voe.html
 • spur.bystrickaya.ru/metodicheskie-rekomendacii-prednaznacheni-dlya-studentov-3-go-kursa-vseh-fakultetov-medicinskih-vuzov-oni-mogut-bit-ispolzovani-studentami-starshih-kursov-a-takzhe-vrachami-udk-616-001-21-092-075-8.html
 • notebook.bystrickaya.ru/issledovanie-uslovij-sinteza-germanatov-vismuta-iii-v-nevodnih-rastvoritelyah.html
 • zadachi.bystrickaya.ru/poryadok-formirovaniya-svobodnih-roznichnih-cen-na-otechestvennie-tovari.html
 • paragraf.bystrickaya.ru/zdravstvuj-etci-a-yu-nizovskij-100-velikih-arheologicheskih-otkritij.html
 • thescience.bystrickaya.ru/informatika-i-informacionno-kommunikacionnie-tehnologii-katalog-obrazovatelnih-resursov-seti-internet-dlya-osnovnogo.html
 • turn.bystrickaya.ru/otkriti-lozhnie-vospominaniya-posle-reklami-zakon-o-smi-blizok-k-obnovleniyu.html
 • zadachi.bystrickaya.ru/moskva-predstavleni-popravki-v-zakon-ob-organizacii-mestnogo-samoupravleniya.html
 • prepodavatel.bystrickaya.ru/u-k-a-z-prezidenta-rossijskoj-federacii-stranica-17.html
 • spur.bystrickaya.ru/medien-monitoring-po-tema-arhitektura-25-10-06.html
 • control.bystrickaya.ru/doklad-posvyashen-rassmotreniyu-problemi-vremeni-v-izlozhenii-avgustina-i-vozmozhnosti-ee-fenomenologicheskogo-prochteniya-v-svyazi-s-razmishleniem-o-pamyati.html
 • uchitel.bystrickaya.ru/programma-veselie-loskutki-reboshapko-svetlana-evgenevna-pedagog-dopolnitelnogo-obrazovaniya-2014-g.html
 • prepodavatel.bystrickaya.ru/uchebnie-i-uchebno-metodicheskie-izdaniya-vipolnennie-tipografiej-sgutikd-do-yanvarya-2010-g-i-peredannie-na-sklad.html
 • upbringing.bystrickaya.ru/lekciya-ot-04-10-2006.html
 • predmet.bystrickaya.ru/shancev-podpisal-postanovlenie-o-poryadke-organizacii-raboti-dobrovolnoj-pozharnoj-ohrani-v-nizhegorodskoj-oblasti-informacionnoe-agentstvo-novoe-telegrafnoe-agentstvo-privolzhe-12032012.html
 • reading.bystrickaya.ru/kontrolnie-raboti-rabochaya-programma-disciplina-praktika-ustnoj-i-pismennoj-rechi-specialnost-033200-inostrannij-yazik.html
 • uchitel.bystrickaya.ru/rabochaya-programma-disciplini-specialnost-08-00-01-ekonomicheskaya-teoriya.html
 • credit.bystrickaya.ru/podgotovka-zayavok-na-uchastie-v-zaprose-predlozhenij-instrukciya-po-uchastiyu-v-otkritom-zaprose-predlozhenij-5-obshij.html
 • nauka.bystrickaya.ru/v-sluchae-ispolzovaniya-citat-ili-cifrovih-dannih-zaimstvovannih-iz-literaturi-obyazatelno-dolzhna-privoditsya-ssilka-na-istochnik-vnizu-sootvetstvuyushej-stranici.html
 • lecture.bystrickaya.ru/analiz-deyatelnosti-innovacionno-aktivnih-predpriyatij-v-sovremennih-usloviyah-8-stranica-5.html
 • notebook.bystrickaya.ru/ii-osnovnie-svedeniya.html
 • education.bystrickaya.ru/25metodi-po-sohraneniyu-i-povisheniyu-kachestva-parfyumernoj-produkcii-v-ooo-lamzur.html
 • write.bystrickaya.ru/glava-14-lichnost-uchebnoe-posobie-podgotovleno-v-psihologicheskom-institute-rao-kazhdaya-glava-etoj-knigi-yavlyaetsya.html
 • © bystrickaya.ru
  Мобильный рефератник - для мобильных людей.